Wapens binnen de politiezone Minos
Contactgegevens
Liersesteenweg 1A
2640 Mortsel
T 03 451 98 30 | F 03 451 98 29
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren
Iedere werkdag van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 uur – 16.30 uur
Enkel op afspraak.
Teammanager - Verantwoordelijke Wapens
  Vranken Chrétien 
Commissaris

T 03 451 98 30
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De politiezone Minos beschikt over een centrale wapendienst voor de vijf gemeenten. De dienst staat in voor:

 • verlenen van adviezen bij aanvragen voor wapenvergunningen en erkenningen;
 • toezicht en controle wapenbezitters;
 • toezicht en controle schietstanden;
 • toezicht op de opslag van springstoffen (munitie, vuurwerk);
 • afhandeling van ingeleverde wapens en munitie;
 • verstrekken van inlichtingen over wapens en de wapenwet.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN
Wat zijn verboden wapens?
Welke wapens zijn vrij verkrijgbaar?
Welke wapens zijn onderworpen aan een wapenvergunning?
Wat zijn de voorwaarden tot het bekomen van een wapenvergunning?
Wanneer ben je vrijgesteld voor de theoretische of praktische proef tot het bekomen van een wapenvergunning?
Voor wie is een wapenvergunning niet van toepassing is?
Wat is een Europese vuurwapenpas en hoe bekom je deze?
Welke documenten dien ik te voorzien tot het bekomen van een wapenvergunning?
Wat te doen bij erfenis van een vuurwapen?
Waar kan ik mijn wapen en munitie inleveren?
Nuttige adressen en links.

WAPENWET
De wapenwet werd grondig gewijzigd door de wet van 08 juni 2006. Zo werden de wapens ingedeeld in onderstaande categorieën.

VERBODEN WAPENS
Als verboden wapens worden beschouwd :

 • 1° antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, en blindmakende laserwapens;
 • 2° brandwapens;
 • 3° wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1°, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, bommen, torpedo's en granaten;
 • 4° submunitie;
 • 5° spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels en blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp;
 • 6° degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
 • 7° knotsen en wapenstokken;
 • 8° vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • 9° draagbare tuigen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische of diergeneeskundige hulpmiddelen;
 • 10° voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
 • 11° vouwgeweren boven kaliber 20;
 • 12° werpmessen;
 • 13° nunchaku's;
 • 14° werpsterren;
 • 15° vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk : - geluiddempers; - laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen; - richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel (en nachtkijkers); - mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen;
 • 16° door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een (nieuwe) ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben;
 • 17° voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen;
 • 18° inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium bevatten.

terug naar boven

HANDELINGEN MET VERBODEN WAPENS
Niemand mag verboden wapens vervaardigen, herstellen, te koop stellen, verkopen, overdragen of vervoeren, opslaan, voorhanden hebben of dragen.

VRIJ VERKRIJGBARE WAPENS
Als vrij verkrijgbare wapens worden beschouwd :

 • 1° de blanke wapens, de niet-vuurwapens (luchtdrukgeweren en bogen alhoewel hier ook uitzonderingen bestaan) en de namaakwapens waarvoor geen bijzondere regeling geldt;
 • 2° de vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde zoals bepaald door de Koning. Indien dergelijke vuurwapens buiten het kader van historische of folkloristische manifestaties voor het schieten worden bestemd, worden zij evenwel beschouwd als vergunningsplichtige vuurwapens;
 • 3° de vuurwapens die, overeenkomstig de regels vastgesteld door de Koning, definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt;
 • 4° de vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van alarm of signalen, reddingsactiviteiten, slachten van dieren of visserij met harpoenen, of bestemd zijn voor industriële of technische doeleinden, mits zij alleen voor dat welbepaalde gebruik kunnen worden aangewend, overeenkomstig regels vastgesteld door de Koning.

terug naar boven

HANDELINGEN MET VRIJ VERKRIJGBARE WAPENS
Het dragen van een vrij verkrijgbaar wapen is alleen toegestaan aan diegene, die daartoe een wettige reden kan aantonen.

VERGUNNINGSPLICHTIGE WAPENS
Als vergunningsplichtige wapens worden beschouwd :

 • 1° alle overige vuurwapens;
 • 2° andere wapens die door de Koning bij deze categorie worden ingedeeld.

terug naar boven

HANDELINGEN MET VERGUNNINGSPLICHTIGE WAPENS
Niemand mag een vergunningsplichtig vuurwapen verkopen of overdragen dan aan erkende personen (wapenhandelaar of erkende verzamelaar) of aan hen die houder zijn van een wapenvergunning.

WAPENVERGUNNING
Sinds de nieuwe wapenwet worden de wapenvergunningen toegekend door de provinciegouverneur. De lokale politie doet een vertrouwelijk onderzoek naar de aanvrager en geeft advies aan de provinciegouverneur.

WETTELIJKE BASIS
Zonder een voorafgaande vergunning, verleend door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker, is het particulieren verboden een vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbij horende munitie voorhanden te hebben. Deze vergunning kan slechts worden verleend na advies, binnen drie maanden na de aanvraag, van de korpschef van de lokale politie van de verblijfplaats van de verzoeker. De beslissing moet met redenen worden omkleed. De vergunning kan worden beperkt tot het voorhanden hebben van het wapen zonder munitie en ze is slechts geldig voor één wapen.

Indien blijkt dat het voorhanden hebben van het wapen de openbare orde kan verstoren of de wettige reden ingeroepen om de vergunning te bekomen, niet meer bestaat, kan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de betrokkene de vergunning volgens een door de Koning bepaalde procedure bij een met redenen omklede beslissing beperken, schorsen of intrekken na het advies te hebben ingewonnen van de procureur des Konings bevoegd voor deze verblijfplaats.

terug naar boven

VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN WAPENVERGUNNING
De vergunning wordt slechts verleend aan personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • 1° meerderjarig zijn;
 • 2° niet zijn veroordeeld als dader of medeplichtige wegens een van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4, 1° tot 4°;
 • 3° niet het voorwerp zijn geweest van een beslissing die een behandeling in een ziekenhuis beveelt, zoals bedoeld in de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke;
 • 4° niet geïnterneerd zijn geweest met toepassing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten;
 • 5° niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele redenen, van een vergunning tot het voorhanden hebben van of het dragen van een wapen;
 • 6° een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen;
 • 7° slagen voor een proef betreffende de kennis van de toepasselijke regelgeving en het hanteren van een vuurwapen, waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit;
 • 8° geen meerderjarige persoon samenwonend met de aanvrager verzet zich tegen de aanvraag;
 • 9° een wettige reden opgeven voor de verwerving (en het voorhanden hebben) van het betrokken wapen en de munitie. Het type wapen moet overeenstemmen met de reden waarvoor het gevraagd wordt. Deze wettige redenen zijn, onder de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te bepalen voorwaarden :
  • a) de jacht en faunabeheersactiviteiten;
  • b) het sportief en recreatief schieten;
  • c) de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico's inhoudt of het voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt;
  • d) de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen;
  • e) de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen;
  • f) de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.

terug naar boven

THEORETISCHE EN PRAKTISCHE PROEF
Van het theoretisch gedeelte van de proef bedoeld in punt 7° hierboven, zijn vrijgesteld, zij die deze proef reeds eerder met succes hebben afgelegd, bij de aanvraag van een eerdere vergunning. Zij dienen deze proef echter wel opnieuw af te leggen indien er na het afleggen van de vorige proef een tijdspanne van twee jaar verstreken is. Van het praktisch gedeelte van de proef bedoeld in punt 7° hierboven, zijn vrijgesteld :

 • 1° de aanvrager die reeds een door de Koning bepaalde ervaring met het gebruik van vuurwapens heeft;
 • 2° de aanvrager van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen met uitsluiting van munitie;
 • 3° de aanvrager van een vergunning tot het voorhanden hebben van een niet-vuurwapen dat krachtens deze wet vergunningsplichtig is;
 • 4° de aanvrager die zijn verblijfplaats in het buitenland heeft.
 • 5° De houders van een geldig jachtverlof zijn bovendien vrijgesteld van de theoretische proef bedoeld in paragraaf 7° hierboven , en van de aldaar bedoelde praktische proef voor zover hun aanvraag betrekking heeft op een wapen voorhanden gehouden met hun jachtverlof. Hetzelfde geldt voor de houders van een geldige sportschutterslicentie, voor zover hun aanvraag betrekking heeft op een wapen van hetzelfde type als een wapen waarvoor ze reeds een praktische proef hebben afgelegd in het raam van de verkrijging van hun licentie. Zij zijn bovendien vrijgesteld van het medisch attest. Worden eveneens vrijgesteld van dit medisch attest, zij die een vergunning aanvragen en zich hierbij beroepen op in punt 9°, e) en f) bedoelde wettige redenen.

terug naar boven

UITZONDERINGEN
De wapenvergunning is niet van toepassing op :

 • 1° houders van een jachtverlof, die lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is, evenals de daarbij horende munitie mogen voorhanden hebben, op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren zijn nagegaan;
 • 2° houders van een sportschutterslicentie, die vuurwapens ontworpen voor het sportschieten en waarvan de lijst wordt vastgesteld door de minister van Justitie, en de daarbij horende munitie mogen voorhanden hebben, op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren vooraf zijn nagegaan;
 • 3° houders van een geldige Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de Europese Unie, die de daarop vermelde wapens en munitie tijdelijk mogen voorhanden hebben in België;
 • 4° op bijzondere wachters die lange vuurwapens als bedoeld in de artikelen 62 en 64 van het Veldwetboek en de daarbij horende munitie mogen bezitten in het kader van de uitoefening van de activiteiten die hen werden toegewezen door de regionale overheden en die volgens deze overheden het gebruik van een wapen vereisen, onverminderd de vereisten gesteld in het Veldwetboek en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • 5° meerderjarige particulieren die hoogstens één keer per jaar een vergunningsplichtig wapen voorhanden hebben op een erkende schietstand onder de voorwaarden zoals bepaald door de Koning.

De personen bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3° mogen eveneens schieten met wapens die rechtmatig voorhanden worden gehouden door derden.

terug naar boven

EUROPESE VUURWAPENPAS
Wapenbezitters die zich met hun wapen naar een andere lidstaat van de Europese Unie wensen te begeven, moeten in bezit zijn van een Europese vuurwapenpas. Iedereen die zijn wapen(s) wil meenemen naar een ander land van de Europese Unie om er te gaan jagen of de schietsport te beoefenen, heeft een Europese vuurwapenpas nodig. Dit is een soort van paspoort waarop de vuurwapens vermeld staan, die over de grens gebracht mogen worden. Het is tegelijk een bewijs dat de betrokkene in België wel degelijk over de nodige vergunningen beschikt voor deze wapens. De gouverneur van de provincie waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft, is gemachtigd om deze Europese vuurwapenpas af te leveren.

U kan dit document kosteloos aanvragen bij:

Arrondissementscommissariaat Mechelen Dienst EVP
Jan Van Rijswijcklaaan 28
2018 Antwerpen.

Het aanvraagformulier kan u verkrijgen via internet.
(zie rubriek DOCUMENTEN)

terug naar boven

DOCUMENTEN
De documenten die u nodig heeft om een aanvraagdossier samen te stellen kan u verkrijgen op de website van de wapendienst van de provincie Antwerpen. U kan deze documenten eveneens bekomen bij onze wapendienst.

terug naar boven

WAT TE DOEN BIJ DE ERFENIS VAN EEN VUURWAPEN
Indien u een wapen erft, begeeft u zich zo snel mogelijk naar de wapendienst van de politie. Hier zal u ingelicht worden over de wettelijke mogelijkheden.

De erfgenaam die bewijst dat hij een wapen in zijn vermogen heeft ontvangen, dat wettig voorhanden werd gehouden door de overledene, kan, binnen twee maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen, een wapenvergunning met uitsluiting van munitie aanvragen.

De erfgenaam die bewijst dat hij een wapen in zijn vermogen heeft ontvangen, dat wettig voorhanden werd gehouden door de overledene, kan, binnen drie maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen, een wapenvergunning vragen indien hij een wettige reden kan aantonen.

De erfgenaam die in bezit is van een jachtverlof of sportschutterlicentie, kan het wapen indien het toegelaten is voor de jacht of in het andere geval het wapen ontworpen is voor het sportschieten en vervat is in de lijst, binnen drie maanden laten registreren op zijn naam.

Bovendien kan de erfgenaam het wapen binnen de drie maandennadat hij het wapen in bezit heeft gekregen het wapen:

 • overdragen aan een erkend persoon (wapenhandelaar of erkend verzamelaar);
 • overdragen aan een persoon die gemachtigd is het wapen voorhanden te hebben;
 • door de proefbank voor vuurwapens te Luik definitief onbruikbaar laten maken;
 • inleveren bij de wapendienst van de politie ter vernietiging.

terug naar boven

INLEVEREN VAN WAPENS EN MUNITIE
U kan bij de wapendienst van de lokale politie steeds terecht voor het inleveren van:

 • een wapen dat werd gevonden bij het opruimen van een huis, bijvoorbeeld bij een overlijden;
 • een wapen dat men wettig in bezit heeft, doch waarvan men geen gebruik meer wenst te maken;
 • munitie en onderdelen van munitie.

Het inleveren van wapens of munitie is kosteloos.

terug naar boven

NUTTIGE ADRESSEN EN LINKS

Wapendienst van de Provincie Antwerpen

FOD Binnenlandse Zaken
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen
Tel: 03/204.03.35
Fax: 03/204.03.70
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Documenten

Federale Wapendienst
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Proefbank van Luik
Rue Fond-des-Tawes 45
4000 Luik
Tel: 04/227.14.55
Fax:04/227.81.78
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wapenunie Online
De website voor wapenbezitters, sportschutters, jagers en verzamelaars met uitgebreide informatie over de wapenwet.

terug naar boven