aanvraag signalisatievergunning
Werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg dienen correct en duidelijk gesignaleerd te worden om de andere weggebruikers te waarschuwen voor de gevaren en de werknemers te beveiligen.

Het signaleren van de werken of verkeersbelemmeringen valt ten laste van diegene die de werken uitvoert en gebeurt hoofdzakelijk volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.

Het plaatsen van signalisatie op de openbare weg mag enkel mits toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde.

 

 

Een signalisatievergunning dient minimum 15 dagen vóór aanvang van de werken of verkeersbelemmering aangevraagd te worden bij de lokale politie Minos. Om uw aanvraag vlot te kunnen verwerken start de termijn van 15 dagen pas als het dossier volledig is, dit wil zeggen op het ogenblik dat alle noodzakelijke documenten (zie opsomming) bij de aanvraag bijgevoegd zijn. U houdt best rekening met de aanvraagtermijnen voor het bekomen van die documenten bij de externe partners. Wij raden u aan om minstens een maand vóór aanvang van de werken of verkeersbelemmering het nodige te doen om tijdig de documenten in het bezit te krijgen, zodat u ze kan toevoegen aan de aanvraag voor de signalisatievergunning.

Onvolledige aanvragen worden niet verder behandeld totdat alle documenten in ons bezit zijn.

Volgende documenten zal u zelf moeten aanvragen en bij de aanvraag voor de signalisatievergunning moeten bijvoegen, naargelang het geval:   

 •         Toelating van de stad / gemeente voor de inname van hun openbaar domein, verleend door de burgemeester
 • en schepenen onder de door hun gestelde voorwaarden (art. 71 + 78 Uniform Gemeentelijk Politiereglement);

 •         Akkoord van De Lijn Antwerpen, Dienst exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen 
 • (indien hinder voor het openbaar vervoer);

 •         Bewoners- of bedrijvenbrief (bij afsluiten van de straat);
 •         Advies Infrabel (bij werken aan een overweg);
 •         Schriftelijke toelating luchthaveninspectie indien een bouwkraan, telescopische kraan of eender welk voorwerp in de hoogte
    wordt opgesteld binnen een straal van 5km van de luchthaven van Antwerpen
 •         Domeinvergunning van Agentschap Wegen & Verkeer (bij gewestwegen). Indien u een jaarvergunning heeft, dan moet u een  kopie ervan bijvoegen. Als de inname korter is dan 24u EN er is geen hinder voor het autoverkeer dan geldt er enkel meldingsplicht bij AWV (bewijs bijvoegen). Voor de aanvraag van een domeinvergunning (of melding) voor een inname in Mortsel, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Voor Boechout: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
 •         Advies federale politie bij werken in de buurt van op -en afritten autosnelweg;
 •         Advies van een ander gemeentebestuur bij werken, hinder of een omleiding op hun grondgebied.
 •         Een gedetailleerd signalisatieplan dient door de aanvrager opgesteld te worden en  
 • samen met de aanvraag overgemaakt worden ter goedkeuring door de lokale politie.

  Het signalisatieplan houdt rekening met het plaatselijk wegbeeld.

  Signalisatie wordt voorzien in functie van de toegelaten snelheid, de verkeershinder,

  de aard van de werken en de weg. Indien nodig, dient tevens een omleiding uitgetekend te worden.

Vermits de politiezone Minos een meergemeentenzone betreft, verschillen de modaliteiten van gemeente tot gemeente.

Voor de aanvraag neemt u contact op met het plaatselijke politiekantoor van de gemeente waar de werken zullen plaatsvinden.

 

Voor Boechout kan u hier terecht.

Voor Mortsel kan u hier terecht. 

Voor Wommelgem kan u hier terecht.

Voor Borsbeek kan u hier terecht.

Voor Wijnegem kan u hier terecht.

 

Volgende administratieve gegevens zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen verwerken:

 •          Adres waar de werken zullen doorgaan
 •          Geplande start- en eindddatum
 •          Reden van de werken
 •          Gegevens aanvrager
 •          Gegevens uitvoerder werken
 •          Gegevens + GSM-nummer van een verantwoordelijke signalisatie (24/7 bereikbaar)
 •          Gegevens opdrachtgever

 

U kan eventueel reeds een aanvraagformulier (link) downloaden en de nodige beschikbare gegevens invullen.  Dit aanvraagformulier kan u meenemen naar u plaatselijke politiekantoor om u signalisatievergunning te vervolledigen.

Opgelet! De politie levert met andere woorden enkel een signalisatievergunning af, dus voor het plaatsen van verkeersborden. Voor bouwtoelatingen, toelating inname van het openbaar terrein, lokale retributies, toestemming voor eventueel nacht- of zondagwerk, melding district voor werken op gewestwegen e.d. dient u zich ruim vooraf te informeren bij de bevoegde stedelijke/gemeentelijke of gewestelijke overheid.

De uitgereikte signalisatievergunning en haar bijlagen dient zich op de werf te bevinden en moet vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. Werken uitvoeren en/of signalisatie plaatsen op de openbare weg zonder de noodzakelijke toelatingen kan aanleiding geven tot het nemen van veiligheidsmaatregelen op kosten van de veroorzaker, het opstellen van een proces-verbaal en het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes.