Elke Afdeling (zie 'De territoriale structuur') van de Politiezone kent een Politionele dienst voor Slachtofferhulp, die elk bestaat uit één of twee CALog-medewerkers met specialisatie psychologie, criminologie of maatschappelijk werk. 

De coördinatrice van de dienst gebeurt door Stéphan Vanhees. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 02/559.85.60. 

De bedoeling is zo snel mogelijk bijstand te bieden aan een slachtoffer dat psychologische hulp nodig heeft en/of vraagt. Ze staan hiervoor dicht bij de permanente wachtdienst en spelen dus kort op de bal.

De Politionele dienst voor Slachtofferhulp van de 1ste Afdeling (telefoon : 02/559.80.85) opereert vanuit het hoofdcommissariaat te Anderlecht, in de Demosthenesstraat 36. Deze van de 2de Afdeling bevindt zich in het Afdelinscommissariaat van Sint-Gillis (telefoon : 02/559.85.74), Antoine Breartstraat 104, en die van de 3de Afdeling (telefoon : 02/559.89.03) is gevestigd in het Afdelingscommissariaat te Vorst, Schaatsstraat 44. 

De regel is dat elk misdrijf dat ter kennis gebracht wordt van de Politionele dienst voor Slachtofferhulp dient gemeld te worden aan een politiefunctionaris van de Zone, die een proces-verbaal zal opstellen. Dit betekent dat de de Politionele dienst voor Slachtofferhulp niet mag optreden als er geen gerechtelijk dossier geopend is. Elke burger kan zich dus richten tot de dienst de Politionele dienst voor Slachtofferhulp. Maar indien, om het even welke reden, geen proces-verbaal is opgesteld (als het slachtoffer bijvoorbeeld geen klacht wenst in te dienen, er geen misdrijf is of de vaststelling van de feiten niet vallen onder de bevoegdheid van de politiediensten), zal de de Politionele dienst voor Slachtofferhulp zich beperken tot eerste opvang en doorverwijzing naar andere gespecialiseerde hulpdiensten.

Taakoverzicht :

  • een dringende hulp verlenen aan slachtoffers van inbreuken, ongevallen en rampen die zich op het grondgebied van de zone voordoen en die lichamelijke, emotionele of materiële gevolgen hebben
  • deze slachtoffers of hun verwanten onthalen, vergezellen, informeren, oriënteren en ondersteunen
  • de opvolging verzekeren van de slachtoffers die niet op het grondgebied van de zone verblijven en contact opnemen met de dienst slachtofferhulp van hun woonplaats wanneer een niet-dringende bijstand nodig blijkt
  • in het kader van een niet-dringende bijstand een dagelijks nazicht uitvoeren van de lijsten van interventies met het oog op een eventuele contactname
  • de collega's politieambtenaren onthalen, vergezellen, informeren, oriënteren en ondersteunen in situaties waar zij slachtoffer zijn en/of bij zware emotionele crisissituaties
  • de politieambtenaren sensibiliseren en opleiden voor slachtofferhulp (met inbegrip van de mededeling van een overlijden) en de praktijken en modaliteiten van tussenkomst uniformeren