diversiteit

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, zonenummer 5339, bestaat uit de integratie van de politiekorpsen van Brussel en Elsene en van bepaalde leden van de rijkswachtbrigades van Laken en van Brussel.

Ze werd in het leven geroepen door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2002 (gepubliceerd op 26 maart 2002), met terugwerkende kracht op 1 januari 2002. De nieuwe structuren werden operationeel vanaf 1 mei 2002.

Het gaat om een meergemeentenzone die samengesteld is uit Brussel Stad, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en de gemeente Elsene, en een totale oppervlakte heeft van 38,94 km². De zone telt ongeveer 230.000 inwoners. Er is een hoge bevolkings-dichtheid en er leven verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar. Alle sociale lagen zijn er vertegenwoordigd en er komen zowel gegoede als sociaal benadeelde wijken voor.

Als zetel van talrijke nationale en internationale instellingen, hoofdstad van het Koninkrijk en van Europa, trekt Brussel dagelijks een grote massa pendelaars. De dagpopulatie van de zone wordt geschat op 1.225.000 personen.

Als toeristische en culturele pool trekt de zone daarenboven nog een groot aantal toeristen.

Teneinde het begrip "nabijheidspolitie" zo goed mogelijk te benaderen, is de nieuwe structuur toegespitst op de 7 functies voorzien in het Koninklijk Besluit van 17/09/2001, hetzij:

onthaal Het onthaal
wijkagent De wijkwerking
interventie De interventie
recherche De lokale opsporing en het lokaal onderzoek
slachtofferhulp De politionele slachtofferbejegening
openbare-orde De handhaving van de openbare orde
verkeer Het verkeer

  Hiertoe werd de structuur rond 4 assen georganiseerd:

  • De territoriale structuur
  • De operationele steunstructuur
  • De functionele steunstructuur
  • De algemene directie

  Aan het hoofd van ieder politiekorps staat een korpschef. Deze functie wordt in onze politiezone sinds 1 januari 2017 bekleed door hoofdcommissaris Michel Goovaerts. In die hoedanigheid verzekert hij de leiding en het beheer van zijn politiekorps in overeenstemming met de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan.

  In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad, op het gebied van organisatie en beheer van het lokale politiekorps, enerzijds waargenomen door de politieraad en anderzijds worden de bevoegdheden van het college van burgemeesters en schepenen waargenomen door het politiecollege.

  • In het politiecollege zetelen de volgende personen : de burgemeester van de stad Brussel, Philippe Close en de burgemeester van de gemeente Elsene, Dominique Dufourny. Zij vergaderen samen met de korpschef en met de bijzondere rekenplichtige.
  • In de politieraad zetelen de politieraadsleden die tevens deel uitmaken van de Brusselse en Elsense gemeenteraad samen met hun burgemeester. Ook de korpschef en de bijzondere rekenplichtige wonen de vergaderingen van de politieraad bij.
  • De secretaris van de vergaderingen verzorgt zowel het secretariaat van de politieraad als dat van het politiecollege.